Základné informácie o regulácii

Regulácia
Negatívne vymedzenie pojmu „dôveryhodný“
Citácia
Za dôveryhodného sa na účely prevádzkovania cestovnej kancelárie nepovažuje ten, kto
a) pôsobil v posledných troch rokoch vo funkcii štatutárneho orgánu, prokuristu, člena dozornej rady alebo vedúceho organizačnej zložky právnickej osoby, ktorej zaniklo živnostenské oprávnenie alebo ktorej bola uložená sankcia za závažné alebo za osobitne závažné porušenie povinností v oblasti ochrany spotrebiteľa podľa § 32 alebo podľa osobitných predpisov,
b) pôsobil v posledných troch rokoch vo funkcii štatutárneho orgánu, prokuristu, člena dozornej rady alebo vedúceho organizačnej zložky právnickej osoby, nad ktorou bola zavedená nútená správa,
c) pôsobil v posledných troch rokoch vo funkcii štatutárneho orgánu, prokuristu, člena dozornej rady alebo vedúceho organizačnej zložky právnickej osoby, ktorá sa dostala do úpadku, na ktorej majetok bol vyhlásený konkurz, povolená reštrukturalizácia, potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolené vyrovnanie, na ktorú bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, voči ktorej bolo zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo na ktorú bol zrušený konkurz pre nedostatok majetku.
Legislatívna lokalizácia Odsek 2, Paragraf 6, Článok I
Predmet regulácie Požiadavka dôveryhodnosti (Paragraf 6)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Definícia a vymedzenie pojmov
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Súvisiace subjekty Člen dozornej rady právnickej osoby
Prokurista právnickej osoby
Štatutárny orgán právnickej osoby
Vedúci organizačnej zložky právnickej osoby
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e15b6e70d47935aa0e879bc
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-6.odsek-2


Počet zobrazení: 405