Základné informácie o regulácii

Regulácia
Negatívne vymedzenie pojmu „Spojené služby cestovného ruchu“
Citácia
Spojenými službami cestovného ruchu nie je kombinácia jedného druhu služby cestovného ruchu uvedeného v § 2 písm. a) prvom bode, druhom bode alebo treťom bode a jednej alebo viacerých iných služieb cestovného ruchu podľa § 2 písm. a) štvrtého bodu, ak tieto iné služby cestovného ruchu nie sú ponúkané ako podstatná súčasť kombinácie služieb cestovného ruchu ani inak nepredstavujú jej podstatný prvok alebo ak cena týchto iných služieb cestovného ruchu nie je viac ako 25 % z celkovej ceny kombinácie služieb cestovného ruchu.
Legislatívna lokalizácia Odsek 2, Paragraf 4, Článok I
Predmet regulácie Spojené služby cestovného ruchu (Paragraf 4)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Definícia a vymedzenie pojmov
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e15987a55a9387c5fefe3ba
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-4.odsek-2


Počet zobrazení: 421