Základné informácie o regulácii

Regulácia
Negatívne vymedzenie pôsobnosti
Citácia
Tento zákon sa nevzťahuje na zájazdy alebo spojené služby cestovného ruchu
a) poskytované na čas kratší ako 24 hodín, ak ich súčasťou nie je ubytovanie,
b) poskytované príležitostne, len obmedzenej skupine cestujúcich a bez cieľa dosiahnutia zisku, alebo
c) zakúpené na základe rámcovej zmluvy, ktorej predmetom je zabezpečenie služieb cestovného ruchu v súvislosti s pracovnými cestami, uzatvorenej medzi obchodníkom a inou osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, alebo osobou, ktorá koná v jej mene alebo na jej účet.
Legislatívna lokalizácia Odsek 2, Paragraf 1, Článok I
Predmet regulácie Predmet úpravy (Paragraf 1)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Predmet úpravy
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Cestujúci
Obchodník
Osoba konajúca v mene alebo na účet podnikateľa
Podnikateľ
Všetky dotknuté subjekty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e15910e2a6755e657f3ad50
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-1.odsek-2


Počet zobrazení: 359