Základné informácie o regulácii

Regulácia
Neodvrátiteľná a mimoriadna udalosť
Citácia
Na účely tohto zákona sa rozumie:
h) neodvrátiteľnou a mimoriadnou okolnosťou okolnosť, ktorú zmluvná strana, ktorá sa na ňu odvoláva, nemôže ovplyvniť a ktorej následky nemôže odvrátiť, ani keby prijala všetky primerané opatrenia,
Legislatívna lokalizácia Písmeno h), Paragraf 2, Článok I
Predmet regulácie Vymedzenie niektorých pojmov (Paragraf 2)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Definícia a vymedzenie pojmov
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Súvisiace subjekty Zmluvná strana zmluvy o zájazde
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e16e0f145e25235b2f367be
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-2


Počet zobrazení: 443