Základné informácie o regulácii

Regulácia
Neplatnosť vzdania sa práv cestujúceho podľa tohto zákona
Citácia
Cestujúci sa nemôže vzdať svojich práv, ktoré mu tento zákon priznáva. Zmluvné dojednania alebo vyhlásenia cestujúceho, ktorými sa cestujúci vzdáva svojich práv podľa tohto zákona, ktorými tieto práva obmedzí alebo ktorými sa tento zákon obchádza, sú neplatné.
Legislatívna lokalizácia Odsek 2, Paragraf 27, Článok I
Predmet regulácie Osobitné ustanovenia o povinnostiach cestovnej kancelárie (Paragraf 27)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Zákaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Cestujúci
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e172419ce05f38ffa0fd08b
Linka Slov-lex https://www.Slov-Lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-27.odsek-2


Počet zobrazení: 376