Základné informácie o regulácii

Regulácia
Obchodník
Citácia
Na účely tohto zákona sa rozumie:
c) obchodníkom osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy o zájazde alebo zmlúv tvoriacich spojené služby cestovného ruchu koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, a to aj prostredníctvom inej osoby, ktorá koná v jej mene alebo z jej poverenia, pričom môže ísť o cestovnú kanceláriu, cestovnú agentúru alebo poskytovateľa služieb cestovného ruchu
Legislatívna lokalizácia Písmeno c), Paragraf 2, Článok I
Predmet regulácie Vymedzenie niektorých pojmov (Paragraf 2)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Definícia a vymedzenie pojmov
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Obchodník
Všetky dotknuté subjekty
Súvisiace subjekty Cestovná agentúra
Cestovná kancelária
Osoba, ktorá koná v mene alebo z poverenia obchodníka
Poskytovateľ služieb cestovného ruchu
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e16dfd38cab0c2865848488
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-2


Počet zobrazení: 365