Základné informácie o regulácii

Regulácia
Obmedzenia vzťahujúce sa na cestovnú kanceláriu počas mimoriadnej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 v Slovenskej republike alebo obdobnej situácie v cieľovom mieste alebo v ktoromkoľvek mieste trasy zájazdu
Citácia
Cestovná kancelária nie je počas mimoriadnej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 v Slovenskej republike alebo obdobnej situácie v cieľovom mieste alebo v ktoromkoľvek mieste trasy zájazdu oprávnená požadovať od cestujúceho úhradu splátok ceny zájazdu; to neplatí, ak cestujúci prijme zmenu zmluvy o zájazde podľa odseku 1 písm. a).
Legislatívna lokalizácia Odsek 13, Paragraf 33a, Článok I
Predmet regulácie Prechodné ustanovenia súvisiace s mimoriadnou situáciou týkajúcou sa ochorenia COVID-19 (Paragraf 33a)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Zákaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Cestovná kancelária
Súvisiace subjekty Cestujúci
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5f7ec8e9c5b1169e9617ad35
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-33a.odsek-13


Počet zobrazení: 338