Základné informácie o regulácii

Regulácia
Obmedzenie vzťahujúce sa na bankovú záruku pre prípad úpadku
Citácia
Bankovú záruku je možné dohodnúť len s poskytovateľom ochrany pre prípad úpadku podľa § 2 písm. e) druhého bodu.
Legislatívna lokalizácia Odsek 4, Paragraf 10, Článok I
Predmet regulácie Ďalšie doplňujúce ustanovenia o ochrane pre prípad úpadku (Paragraf 10)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Ustanovenie
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Poskytovateľ ochrany pre prípad úpadku
Všetky dotknuté subjekty
Súvisiace subjekty Banka
Pobočka zahraničnej banky
Zahraničná banka so sídlom na území členského štátu Európskej únie
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e15c409516b0911292757a9
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-10.odsek-4


Počet zobrazení: 332