Základné informácie o regulácii

Regulácia
Obmedzenie vzťahujúce sa na uzatváranie poistenia pre prípad úpadku
Citácia
Poistenie pre prípad úpadku možno uzatvoriť len s poskytovateľom ochrany pre prípad úpadku podľa § 2 písm. e) prvého bodu.
Legislatívna lokalizácia Odsek 3, Paragraf 10, Článok I
Predmet regulácie Ďalšie doplňujúce ustanovenia o ochrane pre prípad úpadku (Paragraf 10)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Ustanovenie
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Poskytovateľ ochrany pre prípad úpadku
Všetky dotknuté subjekty
Súvisiace subjekty Pobočka poisťovne z iného členského štátu Európskej únie
Pobočka zahraničnej poisťovne
Poisťovňa
Poisťovňa z iného členského štátu Európskej únie oprávnená vykonávať poisťovaciu činnosť na základe práva slobodného poskytovania služieb
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e15c43d26d7ee6d78b07859
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-10.odsek-3


Počet zobrazení: 358