Základné informácie o regulácii

Regulácia
Oprávnenia cestovnej kancelárie
Citácia
Cestovná kancelária má výlučné právo
a) uzatvárať zmluvy o zájazde vo vlastnom mene, prostredníctvom iného obchodníka alebo spolu s iným obchodníkom,
b) zasielať údaje, ktoré sa týkajú cestujúceho, inému obchodníkovi podľa § 3 ods. 1 písm. b) piateho bodu,
c) sprostredkovať spojené služby cestovného ruchu.
Legislatívna lokalizácia Odsek 3, Paragraf 5, Článok I
Predmet regulácie Cestovná kancelária a jej prevádzka (Paragraf 5)
Kategória regulácie Právo
Subkategória regulácie Oprávnenie
Dotknuté subjekty
Právo Cestovná kancelária
Súvisiace subjekty Cestujúci
Obchodník
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e1599b5c4d1705c695dfc42
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-5.odsek-3


Počet zobrazení: 426