Základné informácie o regulácii

Regulácia
Oprávnenie cestovnej kancelárie, ak nie je v dôsledku COVID-19 možné poskytnúť cestujúcemu základné znaky služieb cestovného ruchu
Citácia
Ak v dôsledku mimoriadnej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 v Slovenskej republike alebo obdobnej situácie v cieľovom mieste alebo v ktoromkoľvek mieste trasy zájazdu nie je možné poskytnúť cestujúcemu základné znaky služieb cestovného ruchu podľa zmluvy o zájazde, je cestovná kancelária oprávnená cestujúcemu
a) navrhnúť zmenu zmluvy o zájazde alebo
b) zaslať oznámenie o náhradnom zájazde, ak cestujúci neprijme navrhnutú zmenu zmluvy o zájazde podľa písmena a).
Legislatívna lokalizácia Odsek 1, Paragraf 33a, Článok I
Predmet regulácie Prechodné ustanovenia súvisiace s mimoriadnou situáciou týkajúcou sa ochorenia COVID-19 (Paragraf 33a)
Kategória regulácie Právo
Nepriame právo
Subkategória regulácie Oprávnenie
Dotknuté subjekty
Právo Cestovná kancelária
Nepriame právo Cestujúci
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5f7db405cf05ef0001b12a97
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-33a.odsek-1


Počet zobrazení: 322