Základné informácie o regulácii

Regulácia
Oznámenie o postúpení zájazdu na tretiu osobu
Citácia
Pred začatím zájazdu môže cestujúci na trvanlivom nosiči oznámiť cestovnej kancelárii, že zájazdu sa namiesto neho zúčastní iná osoba, ktorá spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti na zájazde; súhlas tretej osoby s postúpením zmluvy o zájazde musí byť súčasťou tohto oznámenia. Zmena cestujúceho je voči cestovnej kancelárii účinná, ak bolo oznámenie o postúpení zmluvy o zájazde podľa prvej vety doručené cestovnej kancelárii v primeranej lehote, najneskôr však sedem dní pred začatím zájazdu, ak sa zmluvné strany nedohodli na kratšej lehote; dňom doručenia oznámenia sa osoba uvedená v oznámení stáva cestujúcim.
Legislatívna lokalizácia Odsek 1, Paragraf 18, Článok I
Predmet regulácie Postúpenie zmluvy o zájazde (Paragraf 18)
Kategória regulácie Právo
Subkategória regulácie Dovolenie
Dotknuté subjekty
Právo Cestujúci
Súvisiace subjekty Cestovná kancelária
Osoba, ktorá spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti na zájazde
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e16e27c45e2528484f367c2
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-18.odsek-1


Počet zobrazení: 395