Základné informácie o regulácii

Regulácia
Oznamovacia povinnosť cestovnej kancelárie
Citácia
Cestovná kancelária je povinná bezodkladne oznámiť orgánu dohľadu všetky zmeny osôb uvedených v odseku 1.
Legislatívna lokalizácia Odsek 4, Paragraf 6, Článok I
Predmet regulácie Požiadavka dôveryhodnosti (Paragraf 6)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Cestovná kancelária
Nepriame právo Orgán dohľadu
Súvisiace subjekty Fyzická osoba, ktorá prevádzkuje cestovnú kanceláriu
Štatutárny orgán cestovnej kancelárie
Vedúci organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby, ktorým je cestovná kancelária
Vedúci organizačnej zložky podniku, ktorým je cestovná kancelária
Vedúci podniku zahraničnej osoby, ktorým je cestovná kancelária
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e15b7720d479353c8e879c0
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-6.odsek-4


Počet zobrazení: 414