Základné informácie o regulácii

Regulácia
Oznamovacia povinnosť cestovných kancelárií, ktoré získajú živnostenské oprávnenie po 1. januári 2019
Citácia
Cestovné kancelárie, ktoré získajú živnostenské oprávnenie na prevádzkovanie cestovnej kancelárie po 1. januári 2019, sú povinné do 15 dní od získania tohto živnostenského oprávnenia zaslať orgánu dohľadu čestné vyhlásenie o dôveryhodnosti osôb uvedených v § 6 ods. 1.
Legislatívna lokalizácia Odsek 3, Paragraf 33, Článok I
Predmet regulácie Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019 (Paragraf 33)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Cestovná kancelária, ktorá získala živnostenské oprávnenie na prevádzkovanie cestovnej kancelárie po 1. januári 2019
Nepriame právo Orgán dohľadu
Súvisiace subjekty Fyzická osoba, ktorá prevádzkuje cestovnú kanceláriu
Štatutárny orgán cestovnej kancelárie
Vedúci organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby, ktorým je cestovná kancelária
Vedúci organizačnej zložky podniku, ktorým je cestovná kancelária
Vedúci podniku zahraničnej osoby, ktorým je cestovná kancelária
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e173bbc9b0b94040f2ca34a
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-33.odsek-3


Počet zobrazení: 410