Základné informácie o regulácii

Regulácia
Oznamovacia povinnosť cestovných kancelárií, ktoré získali živnostenské oprávnenie pred 1. januárom 2019.
Citácia
Cestovné kancelárie, ktoré získali živnostenské oprávnenie na prevádzkovanie cestovnej kancelárie pred 1. januárom 2019, sú povinné do 1. apríla 2019 nahlásiť orgánu dohľadu údaje, ktoré sa zapisujú do zoznamu cestovných kancelárií.
Legislatívna lokalizácia Odsek 2, Paragraf 33, Článok I
Predmet regulácie Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019 (Paragraf 33)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Cestovná kancelária, ktorá získala živnostenské oprávnenie na prevádzkovanie cestovnej kancelárie pred 1. januárom 2019
Nepriame právo Orgán dohľadu
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e173bbc9b0b94040f2ca34a
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-33.odsek-2


Počet zobrazení: 391