Základné informácie o regulácii

Regulácia
Oznamovacia povinnosť cestujúceho v prípade, keď niektorá zo služieb cestovného ruchu nebola poskytnutá v súlade so zmluvou, zákonom alebo osobitným predpisom
Citácia
Ak niektorá zo služieb cestovného ruchu nie je poskytnutá v súlade so zmluvou o zájazde, týmto zákonom alebo osobitným predpisom alebo ak nemá vlastnosti, ktoré cestujúci s ohľadom na ponuku a zvyklosti dôvodne očakával, cestujúci je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť cestovnej kancelárii alebo jej poverenému zástupcovi.
Legislatívna lokalizácia Odsek 2, Paragraf 22, Článok I
Predmet regulácie Zodpovednosť za poskytovanie zájazdu (Paragraf 22)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Cestujúci
Nepriame právo Cestovná kancelária
Zástupca poverený cestovnou kanceláriou
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e16ee5cfaccd34ddd6ab5e9
Linka Slov-lex -https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-22.odsek-2


Počet zobrazení: 451