Základné informácie o regulácii

Regulácia
Podmienky ukladania pokút do výšky dvojnásobku hornej hranice pokuty
Citácia
Orgán dohľadu uloží pokutu do výšky dvojnásobku hornej hranice pokuty, ak obchodník opakovane poruší tú istú povinnosť, za porušenie ktorej mu už bola uložená pokuta orgánom dohľadu, počas 12 mesiacov odo dňa právoplatnosti predchádzajúceho rozhodnutia o uložení pokuty.
Legislatívna lokalizácia Odsek 7, Paragraf 31, Článok I
Predmet regulácie Dohľad nad dodržiavaním povinností cestovných kancelárií a cestovných agentúr (Paragraf 31)
Kategória regulácie Sankcia
Subkategória regulácie Podmienky ukladania sankcií
Dotknuté subjekty
Sankcia Obchodník
Orgán dohľadu
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e172dc17a653b7504500c7f
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-31.odsek-7


Počet zobrazení: 368