Základné informácie o regulácii

Regulácia
Poskytovanie informácií pred uzatvorením zmlúv tvoriacich spojené služby cestovného ruchu alebo pred zaslaním ponuky, ktorej prijatie môže viesť k vzniku spojených služieb cestovného ruchu
Citácia
Cestovná kancelária je povinná pred uzatvorením zmlúv tvoriacich spojené služby cestovného ruchu alebo pred zaslaním ponuky, ktorej prijatie môže viesť k vzniku spojených služieb cestovného ruchu, cestujúceho jednoznačným, zrozumiteľným a určitým spôsobom informovať o tom, že na cestujúceho sa
a) nevzťahuje žiadne z práv, ktoré sa podľa tohto zákona vzťahujú výlučne na zájazdy, pričom každý poskytovateľ jednotlivých služieb cestovného ruchu zodpovedá výlučne za ním poskytované služby cestovného ruchu,
b) bude vzťahovať ochrana pre prípad úpadku cestovnej kancelárie podľa § 9 a 13.
Legislatívna lokalizácia Odsek 1, Paragraf 15, Článok I
Predmet regulácie Poskytovanie informácií pred sprostredkovaním spojených služieb cestovného ruchu (Paragraf 15)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Cestovná kancelária
Nepriame právo Cestujúci
Súvisiace subjekty Poskytovateľ služieb cestovného ruchu
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e15d579ebc6f0f0d909bda2
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-15.odsek-1


Počet zobrazení: 334