Základné informácie o regulácii

Regulácia
Poskytovateľ ochrany pre prípad úpadku
Citácia
Na účely tohto zákona sa rozumie:
e) poskytovateľom ochrany pre prípad úpadku
1. poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Európskej únie, pobočka zahraničnej poisťovne alebo poisťovňa z iného členského štátu Európskej únie oprávnená vykonávať poisťovaciu činnosť na základe práva slobodného poskytovania služieb, alebo
2. banka, pobočka zahraničnej banky alebo zahraničná banka so sídlom na území iného členského štátu Európskej únie bez založenia pobočky oprávnená vykonávať bankové činnosti na základe práva slobodného poskytovania služieb,
Legislatívna lokalizácia Písmeno e), Paragraf 2, Článok I
Predmet regulácie Vymedzenie niektorých pojmov (Paragraf 2)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Definícia a vymedzenie pojmov
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Poskytovateľ ochrany pre prípad úpadku
Všetky dotknuté subjekty
Súvisiace subjekty Banka
Pobočka poisťovne z iného členského štátu Európskej únie
Pobočka zahraničnej banky
Pobočka zahraničnej poisťovne z iného členského štátu Európskej únie oprávnená vykonávať poisťovaciu činnosť na základe práva slobodného poskytovania služieb
Poisťovňa
Poisťovňa z iného členského štátu Európskej únie oprávnená vykonávať poisťovaciu činnosť na základe práva slobodného poskytovania služieb
Zahraničná banka so sídlom na území iného členského štátu Európskej únie bez založenia pobočky oprávnená vykonávať bankové činnosti
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e16e0648cab0c203784848a
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-2


Počet zobrazení: 396