Základné informácie o regulácii

Regulácia
Pôsobnosť Obchodného zákonníka pre prípad úpadku vo forme bankovej záruky
Citácia
Na ochranu pre prípad úpadku vo forme bankovej záruky sa primerane vzťahuje Obchodný zákonník a osobitný predpis o bankovníctve, ak § 9 až 13 neustanovujú inak.
Legislatívna lokalizácia Odsek 2, Paragraf 10, Článok I
Predmet regulácie Ďalšie doplňujúce ustanovenia o ochrane pre prípad úpadku (Paragraf 10)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Ustanovenie
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e15c3e2516b09f7142757a7
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-10.odsek-2


Počet zobrazení: 381