Základné informácie o regulácii

Regulácia
Pôsobnosť Občianskeho zákonníka a osobitného právneho predpisu
Citácia
Na oblasti upravené týmto zákonom sa vzťahuje Občiansky zákonník a osobitný predpis, ak tento zákon neustanovuje inak.
Legislatívna lokalizácia Odsek 3, Paragraf 1, Článok I
Predmet regulácie Predmet úpravy (Paragraf 1)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Ustanovenie
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e1591482a6755d5faf3ad52
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-1.odsek-3


Počet zobrazení: 410