Základné informácie o regulácii

Regulácia
Pôsobnosť práv a povinností cestovnej kancelárie v prípade, ak cestovná kancelária pri sprostredkovaní spojených služieb cestovného ruchu nesplní povinnosti podľa § 15, odsekov 1 a 2 alebo odseku 3 tohto zákona
Citácia
Ak cestovná kancelária pri sprostredkovaní spojených služieb cestovného ruchu nesplní povinnosti podľa odsekov 1 a 2 alebo odseku 3, práva a povinnosti ustanovené v § 18, § 21 až 23 a § 25 sa vzťahujú na služby cestovného ruchu, ktoré sú súčasťou spojenej služby cestovného ruchu.
Legislatívna lokalizácia Odsek 4, Paragraf 15, Článok I
Predmet regulácie Poskytovanie informácií pred sprostredkovaním spojených služieb cestovného ruchu (Paragraf 15)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Ustanovenie
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Cestovná kancelária
Nový cestujúci
Osoba, ktorá spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti na zájazde
Poskytovateľ prepravy
Poskytovateľ služieb cestovného ruchu
Pôvodný cestujúci
Zástupca poverený cestovnou kanceláriou
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e15d669acc0fb2c93456f04
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-15.odsek-4


Počet zobrazení: 376