Základné informácie o regulácii

Regulácia
Postup v prípade, ak cestujúci alebo cestovná kancelária v čase od 12. marca 2020 do účinnosti tohto zákona od zmluvy o zájazde odstúpili podľa § 21 ods. 2 alebo ods. 3 písm. b) tohto zákona
Citácia
Ak cestujúci alebo cestovná kancelária v čase od 12. marca 2020 do účinnosti tohto zákona od zmluvy o zájazde odstúpili podľa § 21 ods. 2 alebo ods. 3 písm. b) a cestovná kancelária na základe odstúpenia od zmluvy podľa § 21 ods. 2 alebo ods. 3 písm. b) nevrátila cestujúcemu všetky platby, ktoré na základe zmluvy o zájazde prijala, postupuje sa podľa odseku 1.
Legislatívna lokalizácia Odsek 10, Paragraf 33a, Článok I
Predmet regulácie Prechodné ustanovenia súvisiace s mimoriadnou situáciou týkajúcou sa ochorenia COVID-19 (Paragraf 33a)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Cestovná kancelária
Nepriame právo Cestujúci
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5f7ec86ce3ef69da4b184d02
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-33a.odsek-10


Počet zobrazení: 288