Základné informácie o regulácii

Regulácia
Posudzovanie údajov z účtovnej závierky orgánom dohľadu nad dodržiavaním povinností cestovných kancelárií a cestovných agentúr
Citácia
Orgán dohľadu posúdi údaje zaslané cestovnou kanceláriou podľa odseku 4, a ak z predložených informácií vyplýva, že suma zabezpečujúca ochranu pre prípad úpadku nedosahuje najmenej 30 % tržieb z predaja zájazdov a spojených služieb cestovného ruchu, zakáže cestovnej kancelárii do vykonania nápravy predávať zájazdy alebo sprostredkovať spojené služby cestovného ruchu a oznámi túto skutočnosť poskytovateľovi ochrany pre prípad úpadku.
Legislatívna lokalizácia Odsek 6, Paragraf 12, Článok I
Predmet regulácie Účtovníctvo cestovnej kancelárie (Paragraf 12)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Orgán dohľadu
Nepriame právo Poskytovateľ ochrany pre prípad úpadku
Súvisiace subjekty Cestovná kancelária
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e15cb93b3ad041537a3d370
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-12.odsek-6


Počet zobrazení: 322