Základné informácie o regulácii

Regulácia
Povinná forma zmluvy o zájazde
Citácia
Zmluva o zájazde musí byť formulovaná jednoznačne, zrozumiteľne a určito; ak je v písomnej forme, musí byť čitateľná.
Legislatívna lokalizácia Odsek 3, Paragraf 16, Článok I
Predmet regulácie Zmluva o zájazde (Paragraf 16)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Ustanovenie
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e15da0a63427c81b034cadd
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-16.odsek-3


Počet zobrazení: 328