Základné informácie o regulácii

Regulácia
Povinnosť cestovnej kancelárie poskytnúť cestujúcemu primeranú pomoc
Citácia
Cestovná kancelária je povinná poskytnúť primeranú pomoc cestujúcemu v ťažkostiach bezodkladne, a to aj za okolností uvedených v § 22 ods. 12, najmä poskytnutím
a) vhodných informácií o službách zdravotnej starostlivosti, miestnych orgánoch a zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky,
b) pomoci cestujúcemu s komunikáciou na diaľku a s nájdením náhradného riešenia problému.
Legislatívna lokalizácia Odsek 2, Paragraf 25, Článok I
Predmet regulácie Kontakt s cestovnou kanceláriou prostredníctvom cestovnej agentúry a povinnosť poskytnúť pomoc (Paragraf 25)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Cestovná kancelária
Nepriame právo Cestujúci
Súvisiace subjekty Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e1721b4ce05f3699b0fd084
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-25.odsek-2


Počet zobrazení: 346