Základné informácie o regulácii

Regulácia
Povinnosť cestovnej kancelárie poskytovať súčinnosť
Citácia
Cestovná kancelária je povinná pri zabezpečovaní repatriácie vrátane nevyhnutného ubytovania a stravovania podľa odsekov 3 a 5 poskytovať potrebnú súčinnosť.
Legislatívna lokalizácia Odsek 6, Paragraf 13, Článok I
Predmet regulácie Povinnosti cestovnej kancelárie v prípade úpadku (Paragraf 13)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Cestovná kancelária
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e15ce37b3ad04cef8a3d37c
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-13.odsek-6


Počet zobrazení: 349