Základné informácie o regulácii

Regulácia
Povinnosť cestovnej kancelárie pri znížení ceny zájazdu podľa § 19, ods. 1 tohto zákona
Citácia
Cestovná kancelária poskytne cestujúcemu pri znížení ceny podľa odseku 1 rozdiel medzi pôvodnou cenou zájazdu a zníženou cenou zájazdu po odpočítaní skutočných nákladov, ktoré vznikli cestovnej kancelárii v súvislosti so zmenou ceny zájazdu. Na žiadosť cestujúceho cestovná kancelária poskytne potvrdenie o týchto skutočných nákladoch.
Legislatívna lokalizácia Odsek 5, Paragraf 19, Článok I
Predmet regulácie Zmena ceny zájazdu (Paragraf 19)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Cestovná kancelária
Nepriame právo Cestujúci
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e16e48a45e25271c8f367cb
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-19.odsek-5


Počet zobrazení: 384