Základné informácie o regulácii

Regulácia
Povinnosť cestovnej kancelárie vrátiť náklady ak nenastala skutočnosť, na základe ktorej bolo poskytnuté plnenie cestujúcim plynúce zo zmluvy
Citácia
Ak sa preukáže, že nenastala skutočnosť, na základe ktorej bolo poskytnuté plnenie cestujúcim plynúce zo zmluvy zabezpečujúcej ochranu pre prípad úpadku, je cestovná kancelária povinná bezodkladne vrátiť všetky náklady, ktoré poskytovateľ ochrany pre prípad úpadku vynaložil, aby poskytol cestujúcim plnenie plynúce zo zmluvy zabezpečujúcej ochranu pre prípad úpadku.
Legislatívna lokalizácia Odsek 7, Paragraf 13, Článok I
Predmet regulácie Povinnosti cestovnej kancelárie v prípade úpadku (Paragraf 13)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Cestovná kancelária
Nepriame právo Poskytovateľ ochrany pre prípad úpadku
Súvisiace subjekty Cestujúci
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e15ce62b3ad042b6da3d37e
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-13.odsek-7


Počet zobrazení: 311