Základné informácie o regulácii

Regulácia
Povinnosť cestovnej kancelárie vyhotoviť v spolupráci s cestujúcim písomný záznam
Citácia
Cestovná kancelária je povinná vyhotoviť v spolupráci s cestujúcim písomný záznam a odovzdať cestujúcemu kópiu tohto písomného záznamu, ak
a) nevykoná nápravu podľa odseku 3 a odseku 5 písm. a),
b) zabezpečí cestujúcemu náhradné služby cestovného ruchu podľa odseku 5 písm. b),
c) cestujúci v súlade s odsekom 6 prvou vetou náhradné služby cestovného ruchu odmietne alebo ich nemôže z objektívnych príčin prijať,
d) cestujúci podľa odseku 7 písm. a) vykoná nápravu sám.
Legislatívna lokalizácia Odsek 8, Paragraf 22, Článok I
Predmet regulácie Zodpovednosť za poskytovanie zájazdu (Paragraf 22)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Cestovná kancelária
Cestujúci
Nepriame právo Cestujúci
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e16f0a1faccd3be5d6ab5f1
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-22.odsek-8


Počet zobrazení: 390