Základné informácie o regulácii

Regulácia
Povinnosť odovzdať cestujúcemu vyhotovenie uzatvorenej zmluvy o zájazde alebo potvrdenie o uzatvorení zmluvy o zájazde v listinnej podobe
Citácia
Ak bola zmluva o zájazde uzatvorená za súčasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán, cestovná kancelária alebo cestovná agentúra, ktorá predáva zájazd, je povinná poskytnúť cestujúcemu na jeho žiadosť aj vyhotovenie uzatvorenej zmluvy o zájazde alebo potvrdenie o uzatvorení zmluvy o zájazde v listinnej podobe.
Legislatívna lokalizácia Odsek 6, Paragraf 16, Článok I
Predmet regulácie Zmluva o zájazde (Paragraf 16)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Cestovná agentúra
Cestovná kancelária
Nepriame právo Cestujúci
Súvisiace subjekty Zmluvná strana zmluvy o zájazde
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e15dac2acc0fb1d5d456f0e
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-16.odsek-6


Počet zobrazení: 351