Základné informácie o regulácii

Regulácia
Povinnosť oznamovať všetky zmeny predzmluvných informácií
Citácia
Informácie podľa odseku 2 písm. a), c) až e) a g) tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy o zájazde a môžu byť zmenené len so súhlasom oboch zmluvných strán. Cestovná kancelária alebo cestovná agentúra predávajúca zájazd je povinná oznámiť všetky zmeny predzmluvných informácií cestujúcemu jednoznačným, zrozumiteľným a určitým spôsobom pred uzatvorením zmluvy o zájazde.
Legislatívna lokalizácia Odsek 7, Paragraf 14, Článok I
Predmet regulácie Poskytovanie informácií pred uzatvorením zmluvy o zájazde (Paragraf 14)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Cestovná agentúra
Cestovná kancelária
Nepriame právo Cestujúci
Súvisiace subjekty Zmluvná strana zmluvy o zájazde
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e15d418ebc6f06f3f09bd9d
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-14.odsek-7


Počet zobrazení: 390