Základné informácie o regulácii

Regulácia
Povinnosť poskytovať informácie podľa § 14, ods. 2 ak sú informácie o cestujúcom zasielané prostredníctvom prepojených online rezervačných systémov
Citácia
Ak cestovná kancelária zasiela prostredníctvom prepojených online rezervačných systémov meno a priezvisko, platobné údaje a elektronickú adresu cestujúceho ďalšiemu obchodníkovi alebo ďalším obchodníkom podľa § 3 ods. 1 písm. b) piateho bodu, je cestovná kancelária aj každý z týchto obchodníkov povinný poskytnúť cestujúcemu pred uzatvorením zmluvy o zájazde alebo pred zaslaním ponuky, ktorej prijatie môže viesť k uzatvoreniu zmluvy o zájazde, informácie podľa odseku 2, ak sú relevantné pre nimi ponúkané služby cestovného ruchu. Cestovná kancelária je povinná zároveň poskytnúť cestujúcemu informácie prostredníctvom formulára uvedeného v prílohe č. 1 časti C.
Legislatívna lokalizácia Odsek 5, Paragraf 14, Článok I
Predmet regulácie Poskytovanie informácií pred uzatvorením zmluvy o zájazde (Paragraf 14)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Cestovná kancelária
Ďalší obchodník
Nepriame právo Cestujúci
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e15d39bacc0fb7049456efc
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-14.odsek-5


Počet zobrazení: 334