Základné informácie o regulácii

Regulácia
Povinnosť vyrovnania rozdielu v cene zájazdu medzi zmluvnými stranami
Citácia
Ak cestujúci prijme zmenu zmluvy o zájazde podľa odseku 1 písm. a) a cena zájazdu, ktorý je predmetom zmeny zmluvy o zájazde, je rozdielna ako suma platieb prijatých na základe zmluvy o zájazde, zmluvné strany si vzájomne vyrovnajú rozdiel medzi cenou za zájazd, ktorý je predmetom zmeny zmluvy o zájazde, a sumou platieb prijatých na základe zmluvy o zájazde.
Legislatívna lokalizácia Odsek 2, Paragraf 33a, Článok I
Predmet regulácie Prechodné ustanovenia súvisiace s mimoriadnou situáciou týkajúcou sa ochorenia COVID-19 (Paragraf 33a)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Cestovná kancelária
Cestujúci
Nepriame právo Cestovná kancelária
Cestujúci
Súvisiace subjekty Zmluvná strana zmluvy o zájazde
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5f7db405cf05ef5b28b12a98
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-33a.odsek-2


Počet zobrazení: 382