Základné informácie o regulácii

Regulácia
Povinnosti cestovnej kancelárie alebo cestovnej agentúry v prípade, ak sa zmluva o zájazde uzatvára telefonicky
Citácia
Ak sa zmluva o zájazde uzatvára telefonicky, cestovná kancelária alebo cestovná agentúra predávajúca zájazd je povinná pred uzatvorením zmluvy o zájazde poskytnúť cestujúcemu informácie uvedené v prílohe č. 1 časti B a informácie podľa odsekov 2 a 3.
Legislatívna lokalizácia Odsek 4, Paragraf 14, Článok I
Predmet regulácie Poskytovanie informácií pred uzatvorením zmluvy o zájazde (Paragraf 14)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Cestovná agentúra
Cestovná kancelária
Nepriame právo Cestujúci
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e15d362acc0fb3d5f456efa
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-14.odsek-4


Počet zobrazení: 378