Základné informácie o regulácii

Regulácia
Povinnosti cestovnej kancelárie po odstúpení od zmluvy
Citácia
Pri odstúpení od zmluvy o zájazde podľa odsekov 1 až 3 je cestovná kancelária povinná vrátiť cestujúcemu všetky platby, ktoré od neho alebo v jeho mene prijala na základe zmluvy o zájazde alebo v súvislosti s ňou bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy o zájazde alebo odstúpenia cestovnej kancelárie od zmluvy o zájazde. Ustanovenie odseku 1 tým nie je dotknuté.
Legislatívna lokalizácia Odsek 4, Paragraf 21, Článok I
Predmet regulácie Odstúpenie od zmluvy o zájazde pred začatím zájazdu (Paragraf 21)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Cestovná kancelária
Nepriame právo Cestujúci
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e16eb0745e252be65f367d1
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-21.odsek-4


Počet zobrazení: 320