Základné informácie o regulácii

Regulácia
Povinnosti cestovnej kancelárie pri oddelenej ponuke a oddelenom predaji služieb cestovného ruchu
Citácia
Oddelená ponuka a oddelený predaj služieb cestovného ruchu alebo samostatné účtovanie položiek toho istého zájazdu nezbavujú cestovnú kanceláriu povinností, ktoré jej vyplývajú z tohto zákona.
Legislatívna lokalizácia Odsek 3, Paragraf 8, Článok I
Predmet regulácie Ďalšie osobitné povinnosti cestovnej kancelárie (Paragraf 8)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Cestovná kancelária
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e15bc460d479324ebe879c6
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-8.odsek-3


Počet zobrazení: 366