Základné informácie o regulácii

Regulácia
Povinnosti cestovnej kancelárie pri uzatváraní zmluvy zabezpečujúcej ochranu pre prípad úpadku
Citácia
Cestovná kancelária je povinná pri uzatváraní zmluvy zabezpečujúcej ochranu pre prípad úpadku dohodnúť s poskytovateľom ochrany pre prípad úpadku sumu zabezpečujúcu ochranu pre prípad úpadku vo výške najmenej 30 % ročných plánovaných tržieb z predaja zájazdov a spojených služieb cestovného ruchu. Ak plánované tržby majú byť nižšie ako v predchádzajúcom roku, cestovná kancelária je povinná dohodnúť sumu zabezpečujúcu ochranu pre prípad úpadku vo výške najmenej 30 % tržieb z predaja zájazdov a sprostredkovania a predaja spojených služieb cestovného ruchu v predchádzajúcom roku. Za správnosť údajov predložených poskytovateľovi ochrany pre prípad úpadku nevyhnutných k určeniu dostatočnej sumy zabezpečujúcej ochranu pre prípad úpadku zodpovedá cestovná kancelária; ak poskytovateľ ochrany pre prípad úpadku uzatvorí s cestovnou kanceláriou zmluvu zabezpečujúcu ochranu pre prípad úpadku, je povinný sumu zabezpečujúcu ochranu pre prípad úpadku dohodnúť najmenej v rozsahu ustanovenom v prvej vete a druhej vete.
Legislatívna lokalizácia Odsek 2, Paragraf 9, Článok I
Predmet regulácie Všeobecné ustanovenia o ochrane pre prípad úpadku (Paragraf 9)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Cestovná kancelária
Poskytovateľ ochrany pre prípad úpadku
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e15bd13a6393f5164c41838
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-9.odsek-2


Počet zobrazení: 363