Základné informácie o regulácii

Regulácia
Povinnosti cestovnej kancelárie v prípade ak jej hrozí úpadok
Citácia
Ak cestovnej kancelárii hrozí úpadok alebo je v úpadku, je povinná túto skutočnosť bezodkladne písomne oznámiť poskytovateľovi ochrany pre prípad úpadku a poskytnúť pravdivé vysvetlenie o vzniku úpadku, rozsahu jeho následkov a predložiť potrebné doklady, ktoré si poskytovateľ ochrany pre prípad úpadku vyžiada.
Legislatívna lokalizácia Odsek 1, Paragraf 13, Článok I
Predmet regulácie Povinnosti cestovnej kancelárie v prípade úpadku (Paragraf 13)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Cestovná kancelária
Nepriame právo Poskytovateľ ochrany pre prípad úpadku
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e15ccefb3ad047651a3d375
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-13.odsek-1


Počet zobrazení: 334