Základné informácie o regulácii

Regulácia
Povinnosti cestovnej kancelárie v súvislosti s odstúpením cestujúceho od zmluvy o zájazde
Citácia
Cestovná kancelária môže cestujúcemu, ktorý odstúpil od zmluvy o zájazde podľa odseku 3 písm. b), ponúknuť náhradný zájazd, ak je to možné v rovnakej alebo vyššej kvalite ako pôvodný zájazd. Ak cestujúci odstúpi od zmluvy o zájazde podľa odseku 3 písm. b) a neprijme ponuku náhradného zájazdu podľa predchádzajúcej vety, cestovná kancelária je povinná vrátiť cestujúcemu všetky platby uskutočnené cestujúcim alebo v jeho mene bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy o zájazde. Ustanovenie § 23 sa pri odstúpení od zmluvy o zájazde a neprijatí náhradného zájazdu zo strany cestujúceho použije primerane.
Legislatívna lokalizácia Odsek 4, Paragraf 20, Článok I
Predmet regulácie Zmena iných podmienok zmluvy o zájazde (Paragraf 20)
Kategória regulácie Právo
Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Dovolenie
Príkaz
Dotknuté subjekty
Právo Cestovná kancelária
Povinnosť Cestovná kancelária
Nepriame právo Cestujúci
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e16e80445e2525342f367cd
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-20.odsek-4


Počet zobrazení: 357