Základné informácie o regulácii

Regulácia
Povinnosti cestovnej kancelárie v súvislosti so žiadosťou poskytovateľa ochrany pre prípad úpadku
Citácia
Na žiadosť poskytovateľa ochrany pre prípad úpadku je cestovná kancelária povinná predložiť poskytovateľovi ochrany pre prípad úpadku ako súčasť dokladov na uzatvorenie zmluvy zabezpečujúcej ochranu pre prípad úpadku zmluvu uzatvorenú s podnikateľom, ktorý v prípade úpadku cestovnej kancelárie zabezpečí repatriáciu vrátane nevyhnutného ubytovania a stravovania, ak toto nezabezpečí cestovná kancelária.
Legislatívna lokalizácia Odsek 2, Paragraf 11, Článok I
Predmet regulácie Ustanovenia súvisiace s informačnou povinnosťou cestovných kancelárií voči poskytovateľom ochrany pre prípad úpadku (Paragraf 11)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Cestovná kancelária
Nepriame právo Poskytovateľ ochrany pre prípad úpadku
Súvisiace subjekty Podnikateľ, ktorý v prípade úpadku cestovnej kancelárie zabezpečí repatriáciu
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e15c50f516b09d9452757ab
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-11.odsek-2


Počet zobrazení: 358