Základné informácie o regulácii

Regulácia
Povinnosti cestovnej kancelárie voči cestujúcemu pred začatím zájazdu
Citácia
Cestovná kancelária je povinná v dostatočnom časovom predstihu pred začatím zájazdu poskytnúť cestujúcemu potvrdenia, poukážky, cestovné lístky, vstupenky, informácie o časoch odchodu alebo o termíne na odbavenie, ako aj plánovaných časoch zastávok, dopravných spojení a príchodu na cieľové miesto alebo miesta.
Legislatívna lokalizácia Odsek 9, Paragraf 16, Článok I
Predmet regulácie Zmluva o zájazde (Paragraf 16)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Cestovná kancelária
Nepriame právo Cestujúci
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e15db5163427c31d734cae1
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-16.odsek-9


Počet zobrazení: 384