Základné informácie o regulácii

Regulácia
Povinnosti cestovnej kancelárie voči orgánu dohľadu nad dodržiavaním povinností cestovných kancelárií a cestovných agentúr
Citácia
Cestovná kancelária je povinná
a) informovať orgán dohľadu o vzniku alebo zmene zmluvy zabezpečujúcej ochranu pre prípad úpadku a oznámiť mu údaje podľa § 30 ods. 2 písm. c) do piatich dní od jej vzniku alebo zmeny,
b) bezodkladne oznámiť orgánu dohľadu zmenu údajov zapísaných v zozname podľa § 30 ods. 2 písm. a) a b).
Legislatívna lokalizácia Odsek 5, Paragraf 11, Článok I
Predmet regulácie Ustanovenia súvisiace s informačnou povinnosťou cestovných kancelárií voči poskytovateľom ochrany pre prípad úpadku (Paragraf 11)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Cestovná kancelária
Nepriame právo Orgán dohľadu
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e15c58c516b09947e2757af
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-11.odsek-5


Počet zobrazení: 335