Základné informácie o regulácii

Regulácia
Povinnosti obchodníka, ktorému boli cestovnou kanceláriou zaslané údaje o cestujúcom a ktorý s cestujúcim uzatvoril zmluvu a ďalšie súvisiace povinnosti cestovnej kancelárie
Citácia
Ak cestovná kancelária zasiela prostredníctvom prepojených online procesov rezervovania meno a priezvisko, platobné údaje a elektronickú adresu cestujúceho ďalšiemu obchodníkovi alebo ďalším obchodníkom podľa § 3 ods. 1 písm. b) piateho bodu, obchodník, ktorému boli údaje o cestujúcom zaslané a ktorý s cestujúcim uzatvoril zmluvu, ktorá viedla k vytvoreniu zájazdu, je povinný vznik tejto zmluvy oznámiť cestovnej kancelárii, ktorá mu údaje cestujúceho zaslala, a poskytnúť jej potrebné informácie na splnenie povinností podľa tohto zákona. Cestovná kancelária je povinná bezodkladne po získaní informácií o vzniku zájazdu poskytnúť cestujúcemu informácie podľa odseku 4 na trvanlivom nosiči.
Legislatívna lokalizácia Odsek 8, Paragraf 16, Článok I
Predmet regulácie Zmluva o zájazde (Paragraf 16)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Cestovná kancelária
Ďalší obchodník
Nepriame právo Cestovná kancelária
Cestujúci
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e15db18acc0fba837456f12
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-16.odsek-8


Počet zobrazení: 257