Základné informácie o regulácii

Regulácia
Povinnosti obchodníka so sídlom na a mimo územia členského štátu Európskej únie, ktorý na území Slovenskej republiky predáva alebo ponúka na predaj zájazdy
Citácia
Obchodník so sídlom mimo územia členského štátu Európskej únie, ktorý na území Slovenskej republiky predáva alebo ponúka na predaj zájazdy alebo akýmkoľvek spôsobom smeruje takéto činnosti na územie Slovenskej republiky, má povinnosť zabezpečovať ochranu pre prípad úpadku podľa tohto zákona. Obchodník so sídlom na území iného členského štátu Európskej únie preukazuje splnenie podmienky zabezpečenia ochrany pre prípad úpadku v rozsahu podľa právneho predpisu platného v štáte, v ktorom je obchodník usadený.
Legislatívna lokalizácia Odsek 8, Paragraf 9, Článok I
Predmet regulácie Všeobecné ustanovenia o ochrane pre prípad úpadku (Paragraf 9)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Príkaz
Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Obchodník so sídlom mimo územia členského štátu Európskej únie
Obchodník so sídlom na území iného členského štátu Európskej únie
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e15bdf40d4793b4f7e879cb
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-9.odsek-8


Počet zobrazení: 326