Základné informácie o regulácii

Regulácia
Povinnosti poskytovateľa ochrany pre prípad úpadku voči orgánu dohľadu nad dodržiavaním povinností cestovných kancelárií a cestovných agentúr
Citácia
Poskytovateľ ochrany pre prípad úpadku je povinný bezodkladne informovať orgán dohľadu o poskytnutí plnenia cestujúcim plynúceho zo zmluvy zabezpečujúcej ochranu pre prípad úpadku a o sume celkového poskytnutého plnenia.
Legislatívna lokalizácia Odsek 6, Paragraf 11, Článok I
Predmet regulácie Ustanovenia súvisiace s informačnou povinnosťou cestovných kancelárií voči poskytovateľom ochrany pre prípad úpadku (Paragraf 11)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Poskytovateľ ochrany pre prípad úpadku
Nepriame právo Orgán dohľadu
Súvisiace subjekty Cestujúci
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e15c5bc516b09296a2757b1
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-11.odsek-6


Počet zobrazení: 340