Základné informácie o regulácii

Regulácia
Práva cestujúceho ak cestovná kancelária nevykonala nápravu podľa § 22, ods. 3 tohto zákona
Citácia
Ak cestovná kancelária nevykoná nápravu podľa odseku 3 ani nezabezpečí cestujúcemu náhradné služby cestovného ruchu podľa odseku 5, cestujúci má právo
a) vykonať nápravu sám a požadovať od cestovnej kancelárie náhradu účelne vynaložených nákladov s tým spojených,
b) odstúpiť od zmluvy o zájazde bez zaplatenia odstupného a požadovať primeranú zľavu z ceny zájazdu za služby cestovného ruchu, ktoré neboli poskytnuté riadne a včas, ak ide o podstatné porušenie zmluvy o zájazde.
Legislatívna lokalizácia Odsek 7, Paragraf 22, Článok I
Predmet regulácie Zodpovednosť za poskytovanie zájazdu (Paragraf 22)
Kategória regulácie Právo
Nepriama povinnosť
Subkategória regulácie Oprávnenie
Dotknuté subjekty
Právo Cestujúci
Nepriama povinnoť Cestovná kancelária
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e16f028faccd39ba76ab5ef
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-22.odsek-7


Počet zobrazení: 360