Základné informácie o regulácii

Regulácia
Práva cestujúceho po uhradení služieb cestovného ruchu, ktoré sú súčasťou zájazdu alebo spojených služieb cestovného ruchu
Citácia
Cestujúci, ktorý zaplatil cestovnej kancelárii za služby cestovného ruchu, ktoré sú súčasťou zájazdu alebo spojených služieb cestovného ruchu, má právo na bezodkladné plnenie plynúce z ochrany pre prípad úpadku, ak cestovná kancelária z dôvodu svojho úpadku
a) nezabezpečí repatriáciu, ak je súčasťou zájazdu alebo služby cestovného ruchu, ktorú mala cestovná kancelária poskytnúť ako súčasť spojených služieb cestovného ruchu,
b) nevráti cestujúcemu zaplatenú zálohu alebo cenu zaplatenú za zájazd, ak sa zájazd neuskutočnil, alebo nevráti platby prijaté cestovnou kanceláriou za službu cestovného ruchu, ktorá je súčasťou spojenej služby cestovného ruchu sprostredkovanej cestovnou kanceláriou a táto nebola poskytnutá,
c) nevráti cestujúcemu rozdiel medzi cenou zaplatenou cestovnej kancelárii a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu alebo čiastočne poskytnutej služby cestovného ruchu, ak bol zájazd alebo služba cestovného ruchu, ktorá je súčasťou spojenej služby cestovného ruchu sprostredkovanej cestovnou kanceláriou, poskytnutá len sčasti.
Legislatívna lokalizácia Odsek 1, Paragraf 9, Článok I
Predmet regulácie Všeobecné ustanovenia o ochrane pre prípad úpadku (Paragraf 9)
Kategória regulácie Právo
Nepriama povinnosť
Subkategória regulácie Oprávnenie
Dotknuté subjekty
Právo Cestujúci
Nepriama povinnoť Cestovná kancelária
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e15bd00a6393f6114c41837
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-9.odsek-1


Počet zobrazení: 367