Základné informácie o regulácii

Regulácia
Právo cestovnej kancelárie alebo agentúry na regresné plnenie
Citácia
Ak cestovná kancelária alebo cestovná agentúra podľa § 23 nahradí škodu, poskytne primeranú zľavu alebo splní iné povinnosti, ktoré jej ukladá tento zákon, cestovná kancelária alebo cestovná agentúra podľa § 23 je oprávnená požadovať regres od povinnej osoby.
Legislatívna lokalizácia Paragraf 24, Článok I
Predmet regulácie Právo cestovnej kancelárie alebo agentúry na regres (Paragraf 24)
Kategória regulácie Právo
Nepriama povinnosť
Subkategória regulácie Oprávnenie
Dotknuté subjekty
Právo Cestovná agentúra
Cestovná kancelária
Nepriama povinnoť Povinná osoba
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e172100ce05f35da10fd081
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-24


Počet zobrazení: 391