Základné informácie o regulácii

Regulácia
Právo cestovnej kancelárie odstúpiť od zmluvy o zájazde bez povinnosti nahradiť škodu cestujúcemu spôsobenú týmto odstúpením
Citácia
Cestovná kancelária môže pred začatím zájazdu odstúpiť od zmluvy o zájazde bez povinnosti nahradiť škodu cestujúcemu spôsobenú týmto odstúpením, výlučne ak
a) počet účastníkov zájazdu je nižší ako minimálny počet účastníkov požadovaný podľa zmluvy o zájazde a cestovná kancelária odstúpi od zmluvy o zájazde v lehote určenej v zmluve o zájazde, najneskôr však
1. 20 dní pred začatím zájazdu, ak ide o cestu, ktorá trvá dlhšie ako 6 dní,
2. 7 dní pred začatím zájazdu, ak ide o cestu, ktorá trvá od 2 dní do 6 dní,
3. 48 hodín pred začatím zájazdu, ak ide o cesty, ktoré trvajú menej ako 2 dni, alebo
b) neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti bránia cestovnej kancelárii plniť zmluvu o zájazde a cestovná kancelária oznámi cestujúcemu odstúpenie od zmluvy o zájazde bezodkladne pred začatím zájazdu.
Legislatívna lokalizácia Odsek 3, Paragraf 21, Článok I
Predmet regulácie Odstúpenie od zmluvy o zájazde pred začatím zájazdu (Paragraf 21)
Kategória regulácie Právo
Subkategória regulácie Oprávnenie
Dotknuté subjekty
Právo Cestovná kancelária
Súvisiace subjekty Cestujúci
Účastník zájazdu
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e16eabe45e25296c5f367cf
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-21.odsek-3


Počet zobrazení: 327